Elérhetőség

Bio-Cleaner Kft.

2310 Szigetszentmiklós,

Üdülő köz 37.

E-mail cím

orgalco@gmail.com

Telefonszám:

+36309413541

Ügyfélszolgálat:

Hétfőtól-Péntekig: 8:00-15:00

Szombat-Vasárnap: Nincs

Bővebb információ itt!

Megosztás

Facebook

Aseptica kéz- és felületfertőtlenítő

 

Aseptica kéz- és felületfertőtlenítő a WHO ajánlásával: 75% alkohol, gombaölő, baktériumölő, vírusölő, nincs bőr irritáció.

WEBSHOP

Kéz- és felületfertőtlenítő folyadék

Alkalmazási terület:

higiéniás kézfertőtlenítésre alkalmazható

Antimikrobiális spektrumok:

baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkolocid

Összetltel: 

biocid hatóanyag: izopropil alkohol 75% (EC: 200-661-7)
egyéb összetevők: víz, illatanyag, nátrium-lauril-éter-szulfát, kálium-hidroxid

Terméktípús: PT1 és PT2

Formuláció: folyadék

Felhasználási kör: ipari, foglalkozásszerú  és lakossági felhasználásra.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:

A készítményt töményen, higítatlanul kell alkalmazni. 1-2 adag (kb. 5ml) folyadékot juttason a tenyerébe, majd dörzsölje el a kezén. Minimális behatási idő 30 másodperc. A virucid és tuberkulocid hatás eléréséhez a kézfertőtlenítést minimálisan 2 percig kell végezni úgy, hogy az 1 perces kézbedörzsölést követően ismételt kézfertőtlenítő folyadék adagolásával további 1 percig kézfertőtlenítést végzünk. 

Figyelneztető mondat:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére, a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.

Egyébb figyelmeztetések: 

Csak ép bőrfelületen alkalmazható. Más tisztító- és fertőtlentőszerrel keverni tilos! Csak teljesen megszáradt kézzel szabad elektromos készülékhez nyúlni. 

Elsősegélynyújtás:

Belégzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni , nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést. Amennyiben a sérült öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbeés forduljon orvoshoz. Tartós rosszullét esetén órvosi ellátást kell biztosítani. Lenyelés esetén a szájüreget alaposan ki kell öblíteni, majd bőségesen vizet kell itatni és azonnal orvost kell hívni. Szembe jutás esetén legalább 10 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Ha a tünetek hosszabb ideig fennállnak, forduljunk szakorvoshoz. 

Hulladékkezelés: 

A termék maradékainak illetve csomagolási hulladékainak ártalmatlanítása az erre vonatkozó rendeletek előírásainak figyelembevételével történhet. 

Környezetvédelem/ökotoxikológia:

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és tovább terjedését, valamint élővízbe, talajba, vízfolyásokba, közcsatornába kerülését. 

Szennyezés-mentesítés:

A nagy mennyiségben kiszivárgott vagy kiömlött anyagot, inter nedvszívó anyaggal (homok, föld) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényben kell gyűjteni, hő- és gyújtóforrástól távol kell tartani. A szennyezett anyagot az előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Tárolás és eltarthatóság:

Tárolja eredeti, ép csomagolásban, száraz, jól szellőztethető helyen, 0C és 35C közötti hőmérsékleten, nyílt lángtól és gyújtóforrástól elkülönítve. Élelmiszerektől távol, gyermekek elől elzárva 5 évig tárolható. 

Egyébb veszélyek:

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PBT) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetőek 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Perzisztencia és lebonthatóság:

Biológiailag könnyen lebontható.

Kiszerelése:

0,25 liter, 1 liter, 5 liter. A 0,25 literes szorófejes, az 1 literes utántöltős flakonba, az 5 literes kannás kiszerelésben rendelhető. 

Biztonsági adatlap itt érhető el:
aseptica-kez-es-feluletfertotlenito.pdf

WEBSHOP

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!